Šta je uloga Ventu.rs?

Dužnost platforme prema investitorima je da obezbedi infrastrukturu za plaćanje (u saradnji sa bankama), kao i da pruži što bolje korisničko iskustvo odnosno da omogući investitoru pregled do sada izvršenih investicija.

Osim toga, implicitna funkcija platforme je i provera kompanija koje pokreću kampanje. Iako se ugovor o zajmu (linkovan je šablon ugovora, svaki konkretan može mininalno varirati) sklapa direktno između investitora i kompanije, platforma je tu da pruži sigurnost investitoru da su sve relevantne provere izvršene od strane objektivnog aktera.  Provere obuhvataju poslovnu i finansijsku analizu (koja se fokusira na izvodljivost poslovnog plana i otplatni potencijal kompanije) kao i pravnu i poresku analizu (sa fokusom na ispunjavanje svih poreskih obaveza i odsustvo bilo kakvih sudskih postupaka).

Ova funkcija platforme je ključna, jer investitori ili nemaju odgovarajuću ekspertizu, resurse (pristup bazama podataka) ili ekonomsku opravdanost (mala investicija, veliki vremenski utrošak) da sami izvrše takve provere. Uloga platforme je da investitorima učini dostupnim sve raspoložive podatke, kako bi mogli da donesu kvalifikovanu odluku.

Međutim, svaki investitor treba da ima u vidu da zaposleni platforme Ventu.rs (ili eksterni savetnici) rade provere na osnovu dostupnih podataka uz ulaganje svih napora i znanja, ali da Ventu.rs ne može pružiti nikakve garancije za vraćanje zajma. Takođe, važno je znati da ulozi investitora nisu osigurani od strane Agencije za osiguranje depozita, kao što je to slučaj kod poslovnih banaka. Ventu.rs takođe smatra svojom ulogom i edukaciju investitora o nivou rizika koje investiranje putem naše platforme nosi, kao podsticaj za informisano i odgovorno investiranje.

Posle kampanje, platforma služi kompanijama za izveštavanje prema investitorima, u vidu kvartalnih, polugodišnjih ili godišnjih izveštaja o poslovanju. Pored toga, tokom trajanja otplate, platforma takođe administrira otplate zajma odnosno obračunava isplate rata, kamata, bonusa i poreza (u slučaju pravnih lica).

Šta je uloga Vas kao investitora?

Za početak, analizirajte dostupne informacije na kampanji i u investicionom profilu, a zatim sami procenite da li kompanija ima potencijal i da li Vam je investicija zanimljiva.

Evo nekoliko konkretnih saveta i koraka na ovom putu:

Oslonite se na svoj sud

Ulaganje u mladu kompaniju ne uključuje samo prilike za zaradu, već i rizike. Kada procenjujete projekat, trebalo bi da se oslonite na sopstvenu procenu i razumevanje načina na koji kompanija namerava da ostvaruje profit u budućnosti, te da li je to realno.

Prosuđujte sistematično

Platforma Vam na pregledan i jasno strukturiran način prezentuje relevantne informacije, koje su Vam neophodne kako biste doneli odluku o investiranju. Uniformna prezentacija informacija takođe Vam daje priliku da direktno uporedite projekte i samostalno izvučete zaključke.

1. Ocenite poslovni plan

Kao pokazatelj za procenu odgovarajućeg poslovnog plana u ponudi su Vam različite perspektive kompanije. Sledećih 6 kriterijuma mogu se koristiti kao vodič za donošenje procene.

 

Jedinstvenost

Ključni kriterijum koji se između ostalog mora uzeti u obzir jeste jedinstvenost.

Razmislite o tome šta proizvod ili uslugu čini jedinstvenim. Za pomoć Vam mogu poslužiti sledeća pitanja:

 • Kakav je kvalitet tehnologije ili inovacije?
 • Da li postoji patent?
 • Da li se lako može oponašati ili kopirati?
 • Da li proizvod ili usluga daju kompaniji relevantnu prednost u odnosu na konkurenciju?
 • Koliko je tehnologija ili inovacija održiva?

Poslovni model

Sledeći važan kriterijum je smislenost tj. Izvodljivost poslovnog modela.

 • Kakva je poslovna strategija kompanije?
 • Koliko je ubedljiva strategija pozicioniranja proizvoda na trštu?
 • Koja je prednost u odnosu na konkurenciju?
 • Da li su konkurentske prednosti nedostižne ili lako dostižne za konkurenciju?
 • Koliko je finansijska strategija transparentna i verodostojna?

Ciljevi marketinga i prodaje

Dobar proizvod ili usluga su neophodan, ali ne i dovoljan uslov za uspeh. Vrlo je važno razmotriti na koji način kompanija svoje usluge ili proizvode uvodi na tržište.

 • Da li su ciljna tržišta jasno definisana i da li je ulazak na tržište uverljivo isplaniran?
 • Da li je planiranje prodaje realno i da li je ostvarivo u navedenom periodu?
 • Da li je Vam tržišni potencijal izgleda realno?
 • Da li su ciljne grupe jasno definisane i da li se razlikuju jedna od druge?
 • Da li su planirane mere ulaska na tržište izvodljive?
 • Da li kompanija ima dobru mrežu partnera (dobavljači, podizvođači, distributivni partneri, saradnici itd.)?
 • Da li je tim dovoljno iskusan, obučen i da li ima dovoljno resursa za realizaciju marketinškog plana?

Situacija na tržištu

Kompanije obično imaju različite tržišne mogućnosti koje moraju prvo identifikovati, potom proceniti i na kraju uporediti. Za to su im potrebne vrednosti poput veličine tržišta, rasta tržišta ili tržišnog potencijala.

Kako biste doneli svoju odluku o investiranju trebalo bi da postavite sledeća pitanja:

 • Koliko je veliko tržište i da li je veličina tržišta jasno definisana?
 • Koliko brzo će ovo tržište rasti?
 • Da li je proizvod u trendu?
 • Kakva je situacija na datim tržištima po pitanju konkurencije?
 • Da li je tržišni potencijal dovoljno velik da dopušta dodatne učesnike?
 • Postoje li tehničke, pravne ili finansijske prepreke za ulazak na tržište? Ako da, koliko su velike?

Upravljanje

Da bi se implementirali opisani poslovni model i da bi projekat bio uspešan, potrebni su ljudi sa odgovarajućom ekspertizom. Zato bi trebalo pažljivo pogledati tim koji stoji iza projekta.

 • Sa kojim kvalifikacijama i stručnošću doprinose članovi tima?
 • Šta su članovi tima ranije radili?
 • Koje su vodeće pozicije u kompaniji i ko ih zauzima?
 • Da li kompanija može u budućnosti po potrebi privući kvalifikovano osoblje?
 • Da li je poslovna organizacija jasno definisana i da li su ključne funkcije pravilno popunjene?

Podaci o finansiranju i budžetu

Procena finansiranja i budžeta je jednako važna koliko i procena tržišta. Za ovu procenu potrebno je znati hipoteze osnivačkog tima kako bi se mogao proceniti trošak njihovog sprovođenja. Možete postaviti sledeća pitanja:

 • Da li kompanija može ostvariti profit ukoliko dostigne planirane ciljeve prodaje i prometa?
 • Da li je kompanija likvidna i da li ima kapital za finansiranje planiranih projekata?
 • Postoje li obaveze u kompaniji koje kratkoročno ugrožavaju likvidnost?
 • Da li su koraci za dodatno finansiranje isplanirani i realni (npr. uvođenje novog suvlasnika ili uzimanje bankarskog kredita)?

Tabela sa kriterijumima za procenu kvaliteta kompanije

2. Pročitajte ugovor o zajmu

Na stranicama projekta naći ćete ugovor o učešću kompanije za svaki projekat. Ventu.rs nudi dva tipa ugovora o subordiniranom zajmu, namenjena različitim kompanijama, jedan za mikro,mala i srednja preduzeća, a drugi za startape. U zavisnosti od tipa ugovora zajam može da ima karakter bliži dugu ili karakter sličniji ulaganju u vlasnički kapital. Razlike između ova dva oblika zajma predstavljene su u tabeli ispod

Sada imate sve potrebne informacije da biste doneli dobru odluku, predlažemo da pogledate kompanije u koje je moguće investirati.

3. Budite svesni rizika i investirajte odgovorno

Vaša investicija uključuje znatne rizike i u najgorem slučaju može dovesti do potpunog gubitka uloženih sredstava. Radi smanjenja rizika, treba ulagati samo iznose novca koji nisu trenutno neophodni, i za koje se ne očekuje povrat u bliskoj budućnosti. Nemojte investirati više nego što možete da podnesete, razmislite o raspoređivanju vašeg novca na više od jedne kampanje i ne gubite iz vida sledeće rizike:

Rizik od insolventnosti

Ovaj rizik se odnosi na mogućnost insolventnosti zajmoprimca. Insolventnost zajmoprimca može dovesti do totalnog gubitka.

Rizik totalnog gubitka

Ulaganja u investicije uključuju rizike, pa time i rizik delimičnog ili potpunog gubitka uloženog novca ili rizik od gubitka povrata na investiciju.

Garancija za depozit

Vaša investicija nije pokrivena od strane Agencije za osiguranje depozita.

Nije u pitanju štednja

Investicije na Ventu.rs nisu namenjene štednji. Ne bi trebalo da ulažete više od 10% svoje neto imovine u ovu vrstu hartija od vrednosti.

Ograničena trgovina

Možda nećete biti u mogućnosti da preprodajete investicije po Vašoj želji.

Rizik od malverzacija

Ovaj rizik se odnosi na potencijalna krivična dela počinjena od strane zaposlenih u kompaijama zajmoprimca. Ovaj rizik se ne može u potpunosti isključiti. Malverzacije mogu direktno ili indirektno oštetiti kompaniju zajmoprimca kao i potencijalno dovesti do bankrota.