Politika privatnosti o kolačićima

Datum početka primene: 7. oktobar 2020.

Veoma nam je drago zbog vašeg interesovanje za našu kompaniju. Zaštita podataka je od posebne važnosti za menadžment BDO Ventures, kompanije koja stoji iza Ventu.rs platforme. Upotreba veb stranice Ventu.rs je praktično moguća i bez ikakvih podataka o ličnosti. Ipak, ukoliko lice na koje se podaci odnose želi da koristi specijalne usluge kompanije putem naše veb stranice, obrada podataka o ličnosti može biti neophodna. Ukoliko je obrada podataka o ličnosti neophodna, a ne postoji drugačiji pravni osnov za takvu obradu, uobičajeno zahtevamo pristanak lica na koje se podaci odnose.

Obrada podataka o ličnosti, kao što je ime, adresa, e-mail adresa ili broj telefona lica na koji se podaci odnose, uvek se vrši u skladu sa Zakonom o zaštiti podata o ličnosti i Opštom uredbom o zaštiti podataka o ličnosti („GDPR“), ukoliko je primenjivo. Putem ove politike privatnosti o kolačićima, naša kompanija želi da vas informiše o prirodi, obimu i svrsi obrade ličnih podataka koje prikupljamo, koristimo i obrađujemo. Osim toga, lica na koja se podaci odnose se putem ove politike privatnosti i informišu o njihovim pravima.

BDO Ventures d.o.o. Beograd-Stari Grad, je kao rukovalac, implementirala više tehničkih i organizacionih mera kako bi osigurala najobuhvatniju zaštitu podataka o ličnosti koji se obrađuju kroz ovu veb stranicu. Međutim, prenos podataka o ličnosti putem Interneta može imati sigurnosne nedostatke, tako da potpuna zaštita ne može biti zagarantovana. Iz ovih razloga, svako lice na koje se podaci odnose je slobodno da nam pruži podatke o ličnosti alternativnim putem, na primer preko telefona.

 1. Definicije

 

Politika privatnosti Ventu.rs je zasnovana na terminologiji korišćenoj u Zakonu o zaštiti podataka o ličnosti i GDPR-u). Naša politika privatnosti bi trebalo da bude lako čitljiva i razumljiva, kako za javnost tako i za naše klijente i poslovne partnere. Kako bismo ovo osigurali, voleli bismo da vam unapred objasnimo korišćenu terminologiju. Između ostalih, u ovoj politici privatnosti koristimo sledeće termine:

 • a) podatak o ličnosti

Podatak o ličnosti je svaki podatak koji se odnosi na fizičko lice čiji je identitet određen ili odrediv (nadalje ‚‚lice na koje se podaci odnose’’). Smatra se da je identitet fizičkog lica odrediv ako se ono može identifikovati neposredno ili posredno, posebno na osnovu oznake identiteta, kao što je ime i identifikacioni broj, podatak o lokaciji, identifikatora u elektronskim komunikacionim mrežama ili jednog, odnosno više obeležja njegovog fizičkog, fiziološkog, genetskog, mentalnog, ekonomskog, kulturnog i društvenog identiteta.

 • b) lice na koje se podaci odnose

Lice na koje se podaci odnose je svako fizičko lice čiji je identitet određen ili odrediv, a čiji se podaci o ličnosti obrađuju od strane rukovaoca.

 • c) obrada

Obrada podrazumeva svaku radnju ili skup radnji koje se vrši automatizovano ili neautomatizovano sa podacima o ličnosti, kao što su prikupljanje, beleženje, razvrstavanje, grupisanje, odnosno strukturiranje, pohranjivanje, upodobljavanje ili menjanje, otkrivanje, uvid, upotreba, otkrivanje prenosom, širenje ili bilo koji drugi oblik činjenja dostupnim, upoređivanje, ograničavanje, brisanje ili uništavanje.

 • d) ograničenje obrade

Ograničenje obrade je označavanje pohranjenih podataka o ličnosti u cilju ograničenja njihove obrade u budućnosti.

 • e) profilisanje

Profilisanje je svaki oblik automatizovane obrade koji se koristi da bi se ocenilo određeno svojstvo ličnosti, posebno u cilju analize ili predviđanja radnog učinka fizičkog lica, njegovog ekonomskog položaja, zdravstvenog stanja, ličnih sklonosti, interesa, pouzdanosti, ponašanja, lokacije ili kretanja.

 • f) pseudonimizacija

Pseudonimizacija je obrada na način koji onemogućava pripisivanje podataka o ličnosti određenom licu bez korišćenja dodatnih podataka, pod uslovom da se ovi dodatni podaci čuvaju posebno i da su preduzete tehničke, organizacione i kadrovske mere koje pružaju da se podatak o ličnosti ne može pripisati određenom ili odredivom licu.

 • (g) rukovalac

Rukovalac je fizičko ili pravno lice, organ vlasti, predstavništvo ili drugi entitet, koji samostalno ili zajedno sa drugima određuje svrhu i način obrade podataka o ličnosti. Kada zakon Evropske unije ili zakon zemlje članice određuje svrhe i načine obrade, tada se rukovalac ili uslovi za njegovo određenje mogu propisati zakonom Evropske unije ili zakonom zemlje članice.

 • h) obrađivač

Obrađivač je fizičko ili pravno lice, organ vlasti, predstavništvo ili drugi entitet koji obrađuje podatke o ličnosti u ime rukovaoca.

 • i) primalac

Primalac je fizičko ili pravno lice, organ vlasti, predstavništvo ili drugi entitet kome su podaci o ličnosti otkriveni, bez obzira da li se radi o trećoj strani ili ne.

 • j) treća strana

Treća strana je fizičko ili pravno lice, organ vlasti, predstavništvo ili drugi entitet, koji nije lice na koje se podaci odnose, rukovalac ili obrađivač, kao ni lice koje je ovlašćeno da obrađuje podatke o ličnosti pod neposrednim nadzorom rukovaoca ili obrađivača.

 • k) Pristanak

Pristanak lica na koje se podaci odnose je svako dobrovoljno, određeno, informisano i nedvosmisleno izražavanje volje tog lica, kojim to lice, izjavom ili jasnom potvrdnom radnjom, daje pristanak za obradu podataka o ličnosti koji se na njega odnose.

 1. Ime i adresa rukovaoca

Rukovalac u primenjivih propisa u oblasti zaštite podataka je:

BDO Ventures d.o.o. Beograd-Stari Grad, Knez Mihailova 10, Beograd, info@ventu.rs, www.ventu.rs.

 1. Kolačići

Internet stranica Ventu.rs koristi kolačiće, koji ustvari predstavljaju tekstualne datoteke koje su pohranjene u računarskom sistemu putem Internet pretraživača.

Mnoge veb stranice i serveri koriste kolačiće koje sadrže takozvane kolačić ID-je. Kolačić ID je jedinstveni identifikator kolačića. Sadrži vezu kroz koju se Internet stranice i serveri mogu povezati sa specifičnim Internet pretraživačem u kojem je kolačić pohranjen. Ovo omogućava posećenim veb stranicama i serverima da razlikuju pojedinačne pretraživače, od drugih Internet pretraživača koji sadrže druge kolačiće. Pojedinačni Internet pretraživač može biti prepoznat i identifikovan putem jedinstvenog kolačić ID-a.

Upotrebom kolačića, Ventu.rs može da pruži korisnicima veb stranice usluge koje su bolje prilagođene korisniku, a što ne bi bilo moguće bez upotrebe kolačića.

Pomoću kolačića informacije i ponude na našoj veb stranici mogu se optimizovati u skladu sa potrebama korisnika. Kolačići nam omogućavaju, kako je prethodno pomenuto, prepoznavanje korisnika veb stranice. Svrha ovog prepoznavanja je da se našim korisnicima olakša upotreba veb stranice. Na primer, korisnik veb stranice koji koristi kolačiće ne mora svakog puta da unese podatke prilikom posete veb stranice zato što je to već učinjeno od strane veb stranice i kolačića pohranjivanjem u računarskom sistemu korisnika. Još jedan primer su kolačić korpe za kupovinu u online prodavnici. Online prodavnica pamti predmete koje je korisnik stavio u virtuelnu korpu za kupovinu u online prodavnici putem kolačića.

Lice na koje se podaci odnose može da spreči upotrebu kolačića na našem veb sajtu u bilo koje vreme odgovarajućim podešavanjem korišćenog Internet pretraživača i na taj način spreči upotrebu kolačića. Šta više, već postavljeni kolačići mogu biti izbrisani u bilo koje vreme putem Internet pretraživača ili bilo kojeg drugog softverskog programa. Ovo je moguće u svim sličnim Internet pretraživačima. Ukoliko lice na koje se podaci odnose deaktivira podešavanje kolačića Internet pretraživača koji je korišćen, sve funkcije naše veb stranice neće moći da se koriste u potpunosti.

 1. Prikupljanje podataka

Veb stranica Ventu.rs prikuplja podatke i informacije svakog puta kada veb stranici pristupi lice na koje se podaci odnose. Ovi opšti podaci i informacije se pohranjuju u log datoteke i to: (1) korišćeni tipovi i verzije pretraživača, (2) operativni sistem korišćen na pristupnom uređaju, (3) veb stranica putem koje pristupni uređaj pristupa našoj veb stranici (takozvane preporuke), (4) veb pod-stranica, kojoj može da se pristupi  (5) datum i vreme pristupa veb stranici, (6) Internet protokol (IP) adresa, (7) Internet servis provajder pristupnog uređaja i (8) drugi slični podaci i informacije.

Prilikom korišćenja ovih opštih informacija i podataka Ventu.rs ne donosi zaključke o licu na koje se podaci odnose. Umesto toga te informacije su potrebne za (1) adekvatno prezentovanje sadržaja naše veb stranice, (2) optimizovanje sadržaja naše veb stranice i njegovu promociju (3) kako bi se osiguralo kontinuirano funkcionisanje naših sistema informacionih tehnologija i sistema naše veb stranice i (4) kako bi pružili nadležnim organima neophodne podatke za procesuiranje u slučaju sajber napada. Ovi anonimno prikupljeni podaci i informacije se statistički obrađuju od strane Ventu.rs platforme u cilju povećanja nivoa zaštite podataka i bezbednosti podataka u našoj kompaniji, a sve kako bismo osigurali optimalni nivo zaštite podataka o ličnosti koje obrađujemo. Anonimni podaci iz log datoteka servera se pohranjuju odvojeno od svih podataka o ličnosti prikupljenih od strane lica na koje se podaci odnose.

 1. Registracija na našoj veb stranici

Lice na koje se podaci odnose ima mogućnost registracije na veb stranici rukovaoca, davanjem podataka o ličnosti. Podaci o ličnosti koji se šalju rukovaocu su poslati putem odgovarajuće maske unosa korišćene za registraciju. Podaci o ličnosti uneti od strane lica na koje se podaci odnose prikupljaju se i pohranjuju samo za internu upotrebu rukovaoca i za njegove sopstvene svrhe. Rukovalac može organizovati prenos jednom ili više obrađivača, kao što su pružaoci usluga, koji takođe koriste podatke o ličnosti samo za sopstvenu upotrebu.

Registrovanjem na veb stranici rukovaoca, pohraniće se IP adresa lica na koje se podaci odnose, kao i datum i vreme registracije. Pohranjivanje ovih podataka se odigrava u pozadini, i to samo kako bi se sprečila zloupotreba naših usluga i ovi podaci koristili za razjašnjenje počinjenih prestupa. U skladu sa ovim, čuvanje podataka je neophodno kako bi se osigurao rukovalac. Otkrivanje ovih podataka trećim licima neće biti učinjeno osim u slučaju postojanja zakonskih obaveza otkrivanja nadležnim organima.

Registracijom lice na koje se podaci odnose na dobrovoljnoj osnovi pruža podatke o ličnosti, a rukovalac se trudi da pruži licu na koje se podaci odnose sadržaj ili uslugu, koja u skladu sa prirodom slučaja može biti ponuđena jedino registrovanim korisnicima. Registrovana lica su slobodna da izmene podatke o ličnosti koji su dati prilikom registracije ili da ih potpuno izbrišu iz baze podataka o ličnosti rukovaoca.

Rukovalac će u svakom trenutku pružiti informacije svakom licu na koje se podaci odnose po njegovom zahtevu, ukoliko se podaci o ličnosti o njemu obrađuju. Pored toga, rukovalac ispravlja ili briše podatke o ličnosti na zahtev ili napomenu lica na koje se podaci odnose, ukoliko oni nisu u suprotnosti sa bilo kojim zakonskim zahtevima za zadržavanje. Sva lica na koje se podaci odnose, su rukovaocu dostupna kao kontakt osobe u ovom kontekstu.

 1. Prijava na naš newsletter

Na veb stranici Ventu.rs, korisnicima je data prilika da se prijave za newsletter naše kompanije.

Ventu.rs informiše svoje potrošače i poslovne partnere u regularnim vremenskim intervalima putem newsletter-a o ponudama kompanije. Newsletter naše kompanije može biti primljen od strane lica na koje se podaci odnose ukoliko (1) lice na koje se podaci odnose ima validnu e-mail adresu  (2) lice na koje se podaci odnose se registruje za newsletter. Zbog pravnih razloga, konfirmacioni e-mail će biti poslat na e-mail adresu unetu prvog puta prilikom prijave za newsletter od strane lica na koje se podaci odnose koristeći dvostruku-opt-in proceduru. Ovaj konfirmacioni e-mail služi za proveru da li je vlasnik e-mail adrese, u svojstvu lica na koje se podaci odnose, autorizovao primanje newsletter-a.

Prilikom registracije za newsletter, mi takođe prikupljamo IP adresu računarskog sistema korišćenog od strane lica na koje se podaci odnose u vreme registracije, kao i datum i vreme registracije, dodeljene od strane Internet servise provajdera (ISP). Prikupljanje ovih podataka je neophodno da bi bilo moguće razumeti eventualnu zloupotrebu u budućnosti u vezi sa e-mail adresom lica na koje se podaci odnose, tako da služi kao zaštitna mera za rukovaoca.

Podaci o ličnosti koji se prikupljaju u vezi sa prijavom na newsletter će biti korišćeni isključivo radi slanja newsletter-a. Dodatno, pretplatnici na newsletter mogu putem e-maila biti obavešteni ukoliko je to neophodno u vezi svi dodatnih informacija oko registracije ili izmena ponude za newsletter.

Podaci o ličnosti koji su prikupljeni u vezi sa newsletter uslugom neće biti prosleđeni trećim licima. Saglasnost u vezi sa pohranjivanjem podataka o ličnosti koju je lice na koje se podaci odnose dalo za prijavu/pretplatu za korišćenje našeg newsletter-a može biti povučena od strane lica na koje se podaci odnose u bilo kom trenutku. Za svrhu povlačenja saglasnosti, postoji odgovarajući link u svakom newsletter-u. Takođe je moguće da se odjava sa newsletter-a izvrši, u bilo kom trenutku direktno na sajtu rukovaoca, ili da se rukovalac obavesti na drugi način.

 1. Praćenje newsletter-a

Ventu.rs newsletter-i sadrže takozvane brojače piksela. Brojač piksela je minijaturna grafika koja je ugrađena u e-mailove koji se šalju u HTML formatu kako bi onemogućila snimanje i analizu log datoteke. Ovo omogućava statističku evaluaciju uspeha ili neuspeha online marketing kampanja. Zahvaljujući ugrađenim pikselima, Ventu.rs platforma, može da detektuje da li je i kada otvoren e-mail od strane lica na koje se podaci odnose i koji linkovi su kliknuti od strane lica na koje se podaci odnose.

Takvi podaci o ličnosti sakupljeni uz pomoć brojača piksela u newsletter-ima prikupljaju se i čuvaju od strane rukovaoca sa ciljem da se optimizuje isporuka newsletter-a i da se bolje prilagodi sadržaj budućih newsletter-a interesu lica na koje se podaci odnose. Ovi podaci o ličnosti neće biti otkriveni trećim licima. Lice na koje se podaci odnose ovlašćena su da u svakom trenutku opozovu posebnu izjavu o pristanku datu putem dvostruke opt-in procedure. Nakon opoziva, ovi podaci o ličnosti će biti izbrisani od strane rukovaoca. Odjava registracije za prijem newsletter-a, se automatski od strane Ventu.rs platforme tumači kao opoziv.

 1. Ugovor putem veb stranice

U skladu sa pravnim zahtevima, Ventu.rs veb stranica sadrži informacije koje vam omogućavaju da kontaktirate našu kompaniju brzo i da komunicirate sa nama direktno, što takođe podrazumeva opštu adresu elektronske pošte (e-mail adresa). Ukoliko lice na koje se podaci odnose kontaktira rukovaoca putem e-maila ili putem kontakt formulara, podaci o ličnosti dati od strane lica na koje se podaci odnose biće automatski sačuvani. Takve privatne informacije koje je rukovalac prikupio dobrovoljno od strane lica na koje se podaci odnose pohranjeni su u cilju obrade ili kontaktiranja lica na koje se podaci odnose.

 1. Komentari na blogu veb stranice

Ventu.rs nudi korisnicima mogućnost da individualno ostavljaju komentare na pojedinačne blog objave koje se nalaze na veb stranici rukovaoca. Blog se nalazi na veb stranici, obično je javno dostupan, na njemu jedno ili više lica koja se nazivaju blogerima ili veb blogerima, mogu da postave ili da pišu članke ili iznose mišljenje u takozvanim blog objavama. Blog objave obično mogu da se komentarišu od strane trećih lica.

Ukoliko lice na koje se podaci odnose ostavi komentar na blogu objavljenom na veb stranici, ne samo komentari ostavljeni od strane lica na koje se podaci odnose, nego i informacije o vremenu u  kojem je komentar ostavljen, imenu (pseudonimu) izabranom od strane lica na koje se podaci odnose će biti pohranjeni i objavljeni, dok će se podaci o IP adresi takođe čuvati od strane rukovaoca. Ovo čuvanje  IP adrese vrši se iz bezbednosnih razloga u slučaju da lice na koje se podaci odnose izvrši povredu prava trećih lica ili objavi nezakonit sadržaj postavljanjem komentara. Pohranjivanje takvih podataka o ličnosti je u sopstvenom interesu rukovaoca, pa u slučaju povrede zakona, može biti opravdano.

 1. Rutinsko brisanje i blokiranje podataka o ličnosti

Rukovalac može da obrađuje i pohranjuje lične podatke lica na koje se podaci odnose samo u periodu koji je neophodan da se ostvari svrha obrade ili kako bi se ostvarili zakonski zahtevi.

Ako je svrha obrade prestala ili ako istekne rok čuvanja propisan relevantnim propisima, podaci o ličnosti će se rutinski blokirati ili brisati u skladu sa zakonskim propisima.

 1. Prava lica na koje se podaci odnose
 • a) Pravo na potvrdu

Svako lice na koje se podaci odnose ima pravo da zahteva od rukovaoca da potvrdi da li se podaci o ličnosti koji se odnose na njega obrađuju od strane rukovaoca. Ako lice na koje se podaci odnose želi da iskoristi ovo pravo potvrde, može u bilo koje vreme da se obrati nadležnom licu kod rukovaoca.

 • b) Pravo na informisanje

Svako lice na koje se podaci odnose i čiji se podaci o ličnosti obrađuju ima pravo, da u svakom trenutku od rukovaoca dobije besplatne podatke o podacima o ličnosti koji se obrađuju o njemu i kopiju tih podataka. Pored toga, lice čiji se podaci obrađuju ima pravo da dobije sledeće informacije o:

 • svrsi obrade;
 • vrstama podataka o ličnosti koji se obrađuju;
 • primaocima ili vrstama primalaca kojima su podaci o ličnosti bili ili će biti otkriveni, a posebno primaocima u trećim zemljama ili međunarodnim organizacijama;
 • ako je moguće, planiranom periodu tokom kojeg će se podaci o ličnosti čuvati ili, ako to nije moguće, kriterijumima za utvrđivanje tog trajanja;
 • o postojanju prava na ispravku ili brisanje podataka o ličnosti koji se na njih odnose ili prava na ograničenja obrade od strane rukovaoca ili prava na prigovor takvoj obradi;
 • postojanje prava na pritužbu nadležnom organu;
 • ako podaci o ličnosti nisu prikupljeni od lica na koje se podaci odnose – sve raspoložive informacije o poreklu podataka;
 • postojanje automatizovanog donošenja odluka, značajne informacije o uključenoj logici, obimu i planiranom uticaju takve obrade na lice na koje se podaci odnose.

Nadalje, lice na koje se podaci odnose ima pravo saznanja da li su podaci o ličnosti prosleđeni trećoj zemlji ili međunarodnoj organizaciji. Ako je to slučaj, lice na koje se podaci odnose ima pravo da pribavi informacije o odgovarajućim merama bezbednosti primenjenim u vezi sa prenosom.

Ukoliko lice na koje se podaci odnose želi da iskoristi ovo pravo na informacije, može u bilo kojem trenutku da kontaktira zaposlenog kod rukovaoca.

 • c) Pravo na ispravku

Svako lice na koje se podaci odnose pogođeno obradom podataka o ličnosti ima pravo da zatraži trenutno ispravljanje netačnih podataka o ličnosti koji se odnose na njega. Nadalje, lice na koje se podaci odnose ima pravo da zahteva dopunu nepotpunih podataka o ličnosti, uključujući dodatnu izjavu, uzimajući u obzir svrhu obrade. Ako lice na koje se podaci odnose želi da iskoristi ovo pravo na ispravku, može se u bilo kojem trenutku obratiti nadležnom licu kod rukovaoca.

 • d) Prava na brisanje (pravo da budeš zaboravljen)

Svako lice na koje se podaci odnose i čiji se podaci o ličnosti obrađuju ima pravo da zahteva od rukovaoca da odmah obriše podatke o ličnosti koji se odnose na njega, pod uslovom da je zadovoljen jedan od sledećih razloga i da obrada nije više potrebna:

 • Podaci o ličnosti više nisu neophodni za ostvarivanje svrhe zbog koje su prikupljeni ili na drugi način obrađivani;
 • Lice na koje se podaci odnose opoziva saglasnost za obradu podataka;
 • Prema članu 21. stav (1) GDPR-a, lice na koje se podaci odnose prigovara na obradu i ne postoje legitimni interesi za obradu, ili lice na koje se podaci odnose prigovara obradi u skladu sa članom 21., stav (2) GDPR-a;
 • Podaci o ličnosti se obrađuju nezakonito;
 • Brisanje podataka o ličnosti neophodno je kako bi se ispunila zakonska obavezu rukovaocu prema merodavnom zakonodavstvu;
 • Podaci o ličnosti su prikupljeni u vezi sa uslugama informacionog društva koje se nude u skladu sa članom 8. stav (1) GDPR-a.

Ako je jedan od gore navedenih razloga tačan i lice na koje se podaci odnose želi da izvrši brisanje podataka o ličnosti koje Ventu.rs čuva, ono može u svakom trenutku da stupi u kontakt sa nadležnim licem kod rukovaoca koje će se pobrinuti da zahtev za brisanje bude ispunjen u što kraćem vremenskom periodu.

Ako je Ventu.rs podatke o ličnosti javno objavila i ako je naša kompanija odgovorna za brisanje podataka o ličnosti, Ventu.rs će preduzeti odgovarajuće mere, uzimajući u obzir dostupnu tehnologiju i troškove implementacije tehničke prirode, kako bi obavestila ostale rukovaoce/obrađivače podataka koji obrađuju objavljene podatke o ličnosti da je pristup podacima o ličnosti tog lica na koje se podaci odnose onemogućen ostalim rukovaocima/obrađivačima brisanjem svih veza sa tim podacima o ličnosti ili kopija tih podataka o ličnosti u meri u kojoj obrada nije neophodna..

 • e) Pravo na ograničenje obrade

Lice na koje se podaci odnose i čiji se podaci o ličnosti obrađuju ima pravo da zahteva od rukovoca da ograniči obradu ako je primenjiv jedan od sledećih uslova:

 • o    Lice na koje se podaci odnose osporava tačnost podataka o ličnosti, u roku koji omogućava rukovaocu proveru tačnosti podataka o ličnosti;
 • o    Obrada je nezakonita, a lice na koje se podaci odnose se protivi brisanju podataka o ličnosti i umesto brisanja zahteva ograničenje upotrebe podataka;
 • o    Rukovaocu više nisu potrebni podaci o ličnosti za ostvarivanje svrhe obrade, ali ih je lice na koje se podaci odnose zatražilo u cilju podnošenja, ostvarivanja ili odbrane pravnog zahteva;
 • Lice na koje se podaci odnose podnelo je prigovor na obradu u skladu sa članom 21. stav (1) GDPR-a ili korespodentnim članom srpskom Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, a još uvek nije jasno da li legitimni interesi odgovorne osobe pretežu nad interesima lica na koje se podaci odnose.

Ako je ispunjen jedan od gore navedenih uslova i lice na koje se podaci odnose želi da zatraži ograničenje obrade podataka o ličnosti koje čuva Ventu.rs, može u svakom trenutku da stupi u kontakt sa nadležnim licem kod rukovaca, koje će preduzeti mere kako bi se ograničila obrada.

 • f) Pravo na prenosivost podataka

Lice na koje se podaci odnose ima pravo da njegove podatke o ličnosti koje je prethodno dostavilo rukovaocu primi od njega u strukturisanom, uobičajeno korišćenom i elektronski čitljivom obliku. Takođe, ima pravo da ove podatke prenese drugom rukovaocu bez ometanja od strane rukovaoca kojem su ti podaci bili dostavljeni, pod uslovom da se obrada zasniva na saglasnosti ili se vrši na osnovu ugovora, kao i da se obrada vrši automatizovanim procedurama.

Nadalje, u ostvarivanju svog prava na prenosivost podataka, lice na koje se podaci odnose ima pravo da dobije lične podatke koje će direktno biti preneti sa jednog rukovalaca drugom, gde je to tehnički izvodljivo i ako to ne utiče prava i slobode drugih.

Da bi se utvrdilo pravo na prenosivost podataka, lice na koje se podaci odnose u svakom trenutku može kontaktirati nadležno lice kod rukovaoca.

 • g) Pravo na prigovor

Lice na koje se podaci odnose ima pravo da u bilo koje vreme podnese prigovor protiv obrade podataka o ličnosti koji se na njega odnose.

Ventu.rs više neće obrađivati podatke o ličnosti u slučaju prigovora, osim ako ne dokažemo da postoje opravdani legitimni interes za obradu koji prevazilaze interese, prava i slobode lica na koje se podaci odnose ili ako je obrada neophodna za tvrdnju, vršenje ili odbranu pravnih zahteva.

Ako Ventu.rs obrađuje podatke o ličnosti u cilju direktnog oglašavanja, lice na koje se podaci odnose ima pravo u svakom trenutku prigovoriti na obradu podataka o ličnosti u svrhu takvog oglašavanja. Ovo se takođe odnosi i na profilisanje, ukoliko je povezano sa direktnim oglašavanjem. Ako lice na koje se podaci odnose prigovori rukovaocu u vezi sa direktnim oglašavanjem, rukovalac više neće obrađivati podatke o ličnosti u te svrhe.

Da bi iskoristio pravo na prigovor, lice na koje se podaci odnose može direktno kontaktirati nadležno lice kod rukovaoca.

 • h) Automatizovane odluke u pojedinačnim slučajevima uključujući i profilisanje

Svako lice na koje se podaci odnose ima pravo da se na njega ne primenjuje odluka zasnovana isključivo na automatizovanoj obradi, uključujući profilisanje, koja na njega ima pravni efekat ili na sličan način značajno utiče na njegov pravni položaj; osim ako (1) je odluka neophodna za zaključivanje ili izvršenje ugovora između lica na koje se podaci odnose i rukovaoca ili (2) je to dozvoljeno prema merodavnom zakonodavstvu koje sadrži odgovarajuće mere zaštite prava i slobode i legitimnih interesa lica na koje se podaci odnose; ili (3) postoji izričit pristanka lica na koje se podaci odnose.

Ako je (1) odluka potrebna za zaključivanje ili izvršenje ugovora između lica na koje se podaci odnose i rukovaoca ili (2) se obrada odvija uz izričitu saglasnost lica na koje se podaci odnose, Ventu.rs će preduzeti odgovarajuće mere zaštite prava, sloboda i legitimnih interesa lica na koje se podaci odnose, uključujući barem pravo da se obezbedi učešće fizičkog lica pod kontrolom rukovaoca u donošenju odluke, pravo lica na koje se podaci odnose da izrazi svoj stav u vezi sa odlukom, kao i pravo lica na koje se podaci odnose da ospori odluku.

Ako se lice na koje se podaci odnose želi da iskoristi svoje pravo da se na njega ne primenjuje odluka doneta isključivo na osnovu automatizovane obrade, može se u bilo kojem trenutku obratiti zaposlenom kod rukovaoca.

 • i) Pravo na opoziv pristanka na obradu podataka

Lice na koje se podaci odnose ima pravo, da u bilo kojem trenutku opozove pristanak na obradu ličnih podataka.

Ako lice na koje se podaci odnose želi da iskoristi svoje pravo na opoziv pristanka, može u bilo kom trenutku da se obrati nadležnom licu kod rukovaoca.

 1. J) Pravo na žalbu

Ako smatrate da obrada vaših podataka krši Zakon o zaštiti podataka o ličnosti ili su vaši zahtevi za zaštitu podataka na bilo koji način prekršeni, imate priliku da podnesete pritužbu nadležnom organu za zaštitu podataka – Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti.

 1. Politika privatnosti pri korišćenju AddThis

Rukovalac je integrisao komponente sa AddThis-a na ovu veb stranicu. AddThis je takozvani pružalac obeleživača. Usluga omogućava pojednostavljeno obeležavanje vebsajtova pomoću dugmadi. Upotrebom miša ili klikom miša na AddThis komponentu prikazuje se lista usluga obeleživača i deljenja.

Rukovalac AddThis-a je kompanija AddThis, Inc. 1595 Spring Hill Road, Suite 300, Vienna, VA 22182, SAD.

Svaki put kada se nađe na jednoj od pojedinačnih stranica na ovoj veb stranici kojom upravlja rukovalac i na koju je integrisana AddThis komponenta, AddThis kompnenta dovodi do toga da Internet pretraživač na sistemu informacionih tehnologija lica na koje se podaci odnose automatski prikuplja podatake sa Internet stranice www.addthis.com. Kao deo ovog tehničkog procesa, AddThis dobija saznanja o poseti i posebnim stranicama ove veb stranice koje koristi sistem informacionih tehnologija, koji koristi lice na koje se podaci odnose. Nadalje, AddThis prima informacije o IP adresi računarskog sistema koji koristi lice na koje se podaci odnose, vrsti pretraživača, jeziku pregledača koji je dodelio Internet servis provajder (ISP), veb stranicu koju je posetio pre naše veb stranice, datum i vreme posete našoj veb stranici. AddThis koristi ove podatke da kreira anonimne korisničke naloge. Podaci i informacije prosleđeni AddThis-u na ovaj način će omogućiti AddThis-u, kao i povezanim licima AddThis-a da posebno ciljaju korisnike sajtova rukovaoca pomoću personalizovanog oglašavanja i  oglašavanja zasnovanog na interesima korisnika.

AddThis prikazuje personalizovano i zasnovano na interesu oglašavanje na osnovu kolačića koji je postavila kompanija. Ovaj kolačić analizira pojedinačno ponašanje  pri surfovanju na računarskom sistemu koji koristi lice na koje se podaci odnose. Kolačić prikuplja podatke o posetama veb stranicama tog računarskog sistema.

Lice na koje se podaci odnose može u bilo kom trenutku sprečiti upotrebu kolačića na našoj veb stranici, kao što je prikazano gore, odgovarajućim podešavanjem korišćenog Internet pretraživača i tako trajno onemogućiti upotrebu kolačića. Ovakva postavka Internet pretraživača koja se koristi takođe bi sprečila AddThis da postavi kolačić u sistemu informacionih tehnologija lica na koje se podaci odnose. Pored toga, već dodeljeni AddThis kolačići mogu se bilo kada izbrisati putem Internet pretraživača ili drugih softverskih programa.

Lice na koje se podaci odnose takođe ima stalnu mogućnost prigovora obradi podataka o ličnost od strane AddThis. U tu svrhu, lice na koje se podaci odnose mora pritisnuti dugme za odustajanje ispod veze http://www.addthis.com/privacy/opt-out, koja postavlja kolačić za odustajanje. Kolačić za protivljenje obradi biće postavljen na sistem informacionih tehnologija koji koristi lice na koje se podaci odnose. Ako se kolačići u sistemu lica na koje se podaci odnose obrišu po prigovoru lica, lice na koje se podaci odnose mora ponovo posetiti link i postaviti novi kolačić za odustajanje.

Međutim, podešavanjem opt-out kolačića nastaje mogućnost da lica na koja se podaci odnose neće moći u potpunosti da koriste internet stranice rukovaoca.

Primenljiva AddThis politika privatnosti može se naći na http://www.addthis.com/privacy/privacy-policy.

 1. Politika privatnosti pri upotrebi Facebook-a

Rukovalac je integrisao komponente kompanije Facebook na svoju veb stranicu. Fejsbuk je društvena mreža koja služi kao platforma za deljenje mišljenja i iskustva, ili dozvoljava Internet zajednici da pruža privatne ili poslovne informacije. Facebook dozvoljava korisnicima društvene mreže da naprave privatne profile, dodavanje fotografija i socijalizaciju putem zahteva za prijatelje.

Rukovalac Facebook-a je Facebook, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, SAD. Odgovorno lice za obradu ličnih podataka, ako lice na koje se podaci odnose živi van SAD-a ili Kanade, je Facebook Ireland Ltd.,4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbor, Dablin 2, Irska.

Ako se lice na koje se podaci odnose istovremeno prijavi na Facebook, Facebook prilikom svake posete našoj veb stranici prepoznaje lice na koje se podaci odnose i tokom celog trajanja dotičnog boravka na našoj veb stranici, prati koje konkretne pojedinačne stranice našeg vebsajta je lice na koje se podaci odnose posetilo. Ova informacija je prikupljena putem Facebook komponente i dodeljuje ih Facebook određenom Facebook nalogu lica na koje se podaci odnose. Ako lice na koje se podaci odnose aktivira jedan od Facebook tastera integrisanih na našoj veb stranici, na primer “Sviđa mi se“ dugme ili ako lice na koje se podaci odnose ostavi komentar, Facebook dodeljuje ove podatke ličnom Facebook korisničkom nalogu lica na koje se podaci odnose i čuva ove podatke o ličnosti. Facebook uvek dobija putem Facebook komponente da je lice na koje se podaci odnose posetilo našu veb stranicu ako je lice na koje se podaci odnose prijavljeno na Facebook u isto vreme kad i pristupa našoj veb stranici; ovo se dešava bez obzira da li lice na koje se podaci odnose klikne na Facebook komponentu ili ne. Ako lice na koje se podaci odnose ne želi takav prenos podataka na Facebook, to može sprečiti tako što će se odjaviti sa svog Facebook naloga pre nego što uđe na našu veb stranicu.

Politika podataka koju objavljuje Facebook, a koja je dostupna na: https://de-de.facebook.com/about/privacy/, pruža informacije o prikupljanju, obradi i upotrebi ličnih podataka od strane Facebook-a. Takođe objašnjava koje opcije Facebook nudi za zaštitu privatnosti lica na koje se podaci odnose.

 1. Politika privatnosti pri upotrebi Google Analitike (sa funkcijom anonimizacije)

Rukovalac je na ovoj veb stranici integrisao komponentu Google Analitike (sa funkcijom anonimizacije). Google Analitika predstavlja uslugu veb analize. Veb analiza je prikupljanje i analiza podataka o ponašanju posetilaca na veb stranicama. Između ostalog, usluga veb analize prikuplja podatke o tome sa koje je veb stranice lice na koje se podaci odnose došlo na veb stranicu (takozvani referent), kojim je pojedinačnim stranicama veb stranice pristupljeno ili koliko često i koje je trajanje boravka na veb stranici. Veb analiza se uglavnom koristi za optimizaciju veb stranice i analizu troškova i koristi Internet oglašavanja.

Rukovalac Google Analitike je Google Inc., 1600 Amphitheater Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, SAD.

Rukovalac koristi dodatak “_gat._anonymizeIp” za veb analizu preko Google Analitike. Ovaj dodatak će skratiti i anonimizovati IP adresu lica na koje se podaci odnose ako preko Google-a pristupi našoj veb stranici iz države članice Evropske unije ili iz neke druge države potpisnice Sporazuma o Evropskom ekonomskom prostoru.

Svrha komponente Google Analitike je da analizira tokove posetilaca na našoj veb stranici. Između ostalog, Google koristi podatke i informacije dobijene za evaluaciju korišćenja naše veb stranice, za sastavljanje online izveštaja koji prikazuju aktivnosti na našoj veb stranici i za pružanje drugih usluga povezanih sa korišćenjem naše veb stranice.

Google Analitika koristi kolačiće u sistemu informacione tehnologije lica na koje se podaci odnose Korišćenjem kolačića Google je omogućeno da analizira upotrebu naše veb stranice. Svaki put kada rukovalac pristupi jednoj od pojedinačnih stranica ove veb stranice integriše se komponenta Google Analitike, komponenta Google Analitike dovodi do toga da internet pretraživač sistema informacione tehnologije lica na koje se podaci odnose automatski dostavi podatke Google-u za svrhe veb analize. Kao deo ovog tehničkog postupka, Google će saznati određene lične podataka, poput IP adrese lica na koje se podaci odnose, koje, između ostalog, koristi Google.

Kolačići čuvaju informacije na osnovu kojih se lice može identifikovati, kao što su vreme pristupa, lokacija sa koje je došlo do pristupa i učestalost poseta veb stranice lica na koje se podaci odnose. Svaki put kada posetite našu veb stranicu, vaši podaci o ličnosti, uključujući IP adresu koju koristi lice na koje se podaci odnose, se prenose Google-u u Sjedinjenim Američkim Državama. Ove podatke o ličnosti Google čuva u Sjedinjenim Američkim Državama. Google ove podatke o ličnosti prikupljene tokom tehničkog postupka može preneti trećim stranama.

Lice na koje se podaci odnose može u bilo kom trenutku da spreči podešavanje kolačića putem naše veb stranice, kao što je objašnjeno gore, odgovarajućim podešavanjem korišćenog Internet pretraživača i tako trajno sprečiti podešavanje kolačića. Ovakvo podešavanje Internet pretraživača koje se koristi takođe bi sprečilo Google da postavi kolačić u sistemu informacione tehnologije. Pored toga, kolačići koji su već dodeljeni od strane Google Analitike mogu se obrisati bilo kada, putem Internet pretraživača ili drugih softverskih programa.

Dalje, lice na koje se podaci odnose ima mogućnost prigovora i sprečavanja prikupljanja podataka koje je generisala Google Analitika za upotrebu ove veb stranice i obrade tih podataka od strane Google-a. Da bi to učinila, osoba mora preuzeti i instalirati dodatak za pregledač na: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Ovaj dodatak putem Java Script-a obaveštava Google Analitiku da se podaci i informacije o posetama veb stranici ne mogu proslediti Google Analitici. Skidanje ovog dodatka od strane Google-a se smatra prigovorom. Ako se sistem informacione tehnologije lica na koje se podaci odnose kasnije izbriše, formatira ili ponovo instalira, lice na koje se podaci odnose mora ponovo da instalira dodatak da bi onemogućila Google Analitiku. Ako se dodatak deinstalira ili onemogući od strane lica na koje se podaci odnose ili bilo koje druge osobe koja je pod njegovom kontrolom, možete ga ponovo instalirati ili ponovo pokrenuti.

Dodatne informacije i Google-ova pravila privatnosti možete naći na: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/  i http://www.google.com/analytics/terms/en.html. Google Analitika je detaljnije objašnjena na: https://www.google.com/intl/de_de/analytics/.

 1. Politika Privatnosti pri upotrebi Google AdWords

Rukovalac je na ovoj veb stranici integrisao Google AdWords. Google AdWords pruža uslugu internet oglašavanja koje omogućuje oglašivačima da prikazuju oglase i na Google-ovom pretraživaču i na Google Mreži. Google AdWords omogućava oglašivaču da unapred definiše ključne reči koje će prikazivati oglasi u rezultatima Google-ovog pretraživača samo kada pretraživač preuzme rezultate pretraživanja po ključnim rečima. U Google Mreži, oglasi se distribuiraju po veb stranicama relevantnim za temu pomoću automatizovanog algoritma i prema prethodno definisanim ključnim rečima.

Kompanija koja upravlja Google AdWords Services je Google Inc., 1600 Amphitheater Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, SAD.

Svrha Google AdWords-a je da promoviše našu veb stranicu tako što prikazuje oglašavanja na osnovu interesovanja na veb stranicama trećih strana i u rezultatima pretraživača Google-ovog pretraživača i prikazivanjem reklama na našoj veb stranici.

Ako lice na koje se podaci odnose dođe do naše veb stranice preko Google reklame, takozvani kolačić za konverziju će biti smešten u Google-ov sistem informacionih tehnologija od strane Google-a. Prethodno je već objašnjeno šta su kolačići. Kolačić za konverziju prestaje da važi nakon trideset dana i ne koristi se za identifikaciju lica na koje se podaci odnose. Što se tiče kolačića za konverziju, ako kolačić još uvek nije istekao, on prati da li su neke podstranice, kao što je korpa za kupovinu iz sistema online prodaje, imale pristup na našoj veb stranici. Kolačić za konverziju omogućava i nama i Google-u da shvatimo da li je lice na koje se podaci odnose, koje je došlo na našu veb stranicu putem AdWords oglasa, ostvarilo prihod, tj. izvršilo ili otkazalo kupovinu.

Podatke i informacije prikupljene upotrebom kolačića za konverziju Google koristi za kreiranje statističkih podataka o posetiocima za našu veb stranicu. Ovu statistiku poseta zatim koristimo za određivanje ukupnog broja korisnika koji su nam poslati putem AdWords oglasa, za određivanje uspeha ili neuspeha njihovog AdWords oglasa i za optimizaciju naših AdWords oglasa za ubuduće. Ni naša kompanija niti bilo koji drugi Google AdWords oglašivač ne dobijaju od Google-a bilo koje informacije koje mogu da identifikuju lice na koje se podaci odnose.

Kolačić za konverziju čuva podatke o ličnosti na osnovu kojih se lice može identifikovati, poput veb stranica koje posećuje lice na koje se podaci odnose. Svaki put kada posetite našu veb stranicu, Vaši lične podaci, uključujući IP adresu koju koristi lice na koje se podaci odnose, biće preneti Google-u u Sjedinjene Američke Države. Ove podatke o ličnosti Google čuva u Sjedinjenim Američkim Državama.

Google ove podatke o ličnosti prikupljene tokom tehničkog postupka može preneti trećim stranama.

Lice na koje se podaci odnose može u bilo kom trenutku da spreči podešavanje kolačića putem naše veb stranice, kao što je objašnjeno gore, odgovarajućim podešavanjem korišćenog Internet pretraživača i tako trajno sprečiti podešavanje kolačića. Ovakvo podešavanje Internet pretraživača može se koristiti takođe da bi sprečilo Google da postavi kolačić u sistemu informacione tehnologije lica na koje se podaci odnose. Pored toga, kolačić koji je Google AdWords već dodelio može se obrisati bilo kada putem Internet pretraživača ili drugih softverskih programa.

Dalje, lice na koje se podaci odnose ima mogućnost da podnese prigovor protiv Google-ovog oglašavanja zasnovanog na interesima korisnika. Da bi to učinilo, lice na koje se podaci odnose mora pristupiti adresi ww.google.com/settings/ads  sa svakog od Internet pretraživača koje koristi i tamo podesiti željena podešavanja.

Dodatne informacije i Google-ovu politiku privatnosti možete naći na: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/.

 1. Politika privatnosti pri upotrebi Instagrama

Rukovalac je na ovoj veb stranici integrisao komponente Instagram-a. Instagram je mreža koja se vodi kao audio vizuelna platforma, koja omogućava korisnicima da dele slike i video snimke, kao i da dalje dele takve podatke širom društvene mreže.

Kompanija koja upravlja mrežom Instagram je Instagram LLC, 1 Hacker Way, Building 14 First Floor, Menlo Park, CA, SAD.

Svaki put kada jedna od pojedinačnih stranica ove veb stranice rukovaoca bude posećena i integriše se Instagram komponenta (Insta – Dugme), Instagram komponenta dovodi do toga da Internet pretraživač u sistemu informacione tehnologije lica na koje se podaci odnose automatski izvrši preuzimanje odgovarajućeg prikaza Instagram komponente. Kao deo ovog tehničkog postupka, Instagram stiče saznanje o svim pojedinačnim stranicama naše veb stranice koju posećuje lice na koje se podaci odnose.

Ako je lice na koje se podaci odnose u isto vreme prijavljeno na Instagram, Instagram prepoznaje prilikom svake posete našoj veb stranici lice na koje se podaci odnose i tokom celog trajanja dotičnog boravka na našoj veb stranici, koju konkretnu podstranicu posećuje lice na koje se podaci odnose. Te informacije se prikupljaju putem Instagram komponente i dodeljuju se putem Instagrama na Instagram nalog te osobe. Ako lice na koje se podaci odnose aktivira jedno od Instagram dugmića integrisanih na našoj veb stranici, podaci i informacije prenete sa njim se dodeljuju ličnom Instagram korisničkom nalogu lica na koje se podaci odnose i Instagram ih čuva i obrađuje.

Instagram uvek dobija informacije putem Instagram komponente da je lice na koje se podaci odnose posetilo našu veb stranicu ako je lice na koje se podaci odnose istovremeno prijavljeno na Instagram u trenutku pristupa našoj veb stranici; to se dešava bez obzira da li osoba klikne na Instagram komponentu ili ne. Ako takve informacije nisu predviđene da budu prenete Instagram-u od strane lica na koje se podaci odnose, ona može da spreči prenos tako što će se odjaviti sa svoj Instagram naloga pre nego što uđe na našu stranicu.

Dodatne informacije i Instagram-ovu politiku privatnosti možete naći na: https://help.instagram.com/155833707900388 i https://www.instagram.com/about/legal/privacy/.

 1. Politika Privatnosti pri upotrebi LinkedIn-a

Rukovalac je na ovoj veb stranici integrisao komponente LinkedIn-a. LinkedIn je Internet društvena mreža koja omogućava korisnicima da se povežu sa postojećim poslovnim kontaktima i stvore nove poslovne kontakte. Preko 400 miliona registrovanih osoba koristi LinkedIn u preko 200 država. Ovo čini LinkedIn trenutno najvećom platformom za poslovne kontakte i jednom od najposećenijih Internet stranica na svetu.

Kompanija koja upravlja LinkedIn-om je LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court Mountain View, CA 94043, SAD. Izvan SAD-a, pitanjem privatnosti se bave LinkedIn Irska, Pitanja Politike Privatnosti, Wilton Plaza, Wilrton Place, Dablin 2, Irska.

Svaki put kada posetite našu veb stranicu, koja ima LinkedIn komponentu (LinkedIn plug-in), ova komponenta dovodi do toga da pretraživač koji subjekt koristi preuzme odgovarajući prikaz LinkedIn komponente. Više informacija o LinkedIn plug-inovima može se naći na: https://developer.linkedin.com/plugins.  Kao deo ovog tehničkog procesa, LinkedIn saznaje koju specifičnu podstranicu naše stranice posećuje lice na koje se podaci odnose

Ako je lice na koje se podaci odnose u isto vreme prijavljeno na LinkedIn, LinkedIn prepoznaje prilikom svake posete našoj veb stranici lice na koje se podaci odnose i tokom celog trajanja dotičnog boravka na našoj veb stranici, koju konkretnu podstranicu posećuje lice na koje se podaci odnose. Te informacije se prikupljaju putem LinkedIn komponente i dodeljuju se putem LinkedIn-a  LinkedIn nalogu te osobe. Ako lice na koje se podaci odnose aktivira jedno od LinkedIn dugmadi integrisanih na našoj veb stranici, podaci i informacije prenete sa njim se dodeljuju ličnom LinkedIn korisničkom nalogu lica na koje se podaci odnose i LinkedIn ih čuva i obrađuje.

LinkedIn uvek dobija informacije putem LinkedIn komponente da je lice na koje se podaci odnose posetilo našu veb stranicu ako je lice na koje se podaci odnose istovremeno prijavljeno na LinkedIn u trenutku pristupa našoj veb stranici; to se dešava bez obzira da li osoba klikne na LinkedIn komponentu ili ne. Ako takve informacije nisu predviđene da budu prenete LinkedIn-u od strane lica na koje se podaci odnose, ono može da spreči prenos tako što će se odjaviti sa svog LinkedIn naloga pre nego što uđe na našu stranicu.

Na https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls, LinkedIn nudi mogućnost odjavljivanja od e-mail-ova, SMS-ova i ciljanih oglasa, i upravljanje podešavanjima za oglašavanje. LinkedIn takođe koristi partnere kao što su Quantcast, Google Analytics, BlueKai, DoubleClick, Nielsen, Comscore, Eloqua, i Lotame da podesi kolačiće. Te kolačiće možete odbiti na: https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy. LinkedIn-ova politika privatnosti je dostupna na: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.  LinkedIn-ova politika kolačića je dostupna na: https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy.

 1. Politika privatnosti pri upotrebi Twitter-a

Rukovalac je na ovoj veb stranici integrisao komponente Twitter-a. Twitter je višejezična, javno dostupna mreža mikro blogova gde korisnici mogu da objave i podele tvitove, koji su ograničeni na 280 karaktera. Ove kratke poruke su dostupne svima, uključujući i one koji nisu korisnici Twitter-a. Tvitovi se takođe prikazuju takozvanim pratiocima lica na koje se podaci odnose. Pratioci su ostali Twitter korisnici koji prate tvitove korisnika. Twitter takođe omogućava obraćanje širokoj publici putem hashtagova, linkova i retvitova.

Kompanija koja upravlja Twitter-om je Twitter, Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, SAD.

Svaki put kada je posećena jedna od pojedinačnih stranica ove veb stranice, kojom upravlja rukovalac i na kojoj je Twitter komponenta (Twitter dugme) integrisana, Twitter komponenta dovodi do toga da Internet pretraživač sistema informacione tehnologije lica na koje se podaci odnose automatski izvrši preuzimanje prikaza odgovarajuće Twitter komponente. Više informacija o Twitter dugmićima je dostupno na: https://about.twitter.com/en/resources/buttons. Kao deo ovog tehničkog procesa, Twitter prima informacije o tome koje specifične podstranice naše veb stranice posećuje lice na koje se podaci odnose. Svrha integrisanja Twitter komponente je omogućavanje korisnicima da podele sadržaj ove veb stranice.

Ako je lice na koje se podaci odnose u isto vreme prijavljeno na Twitter-u, Twitter prepoznaje pri svakoj poseti naše veb stranice i tokom celog boravka na našoj veb stranici, koje konkretno pojedinačne stranicu lice na koje se podaci odnose posećuje. Ove informacije se prikupljaju putem Twitter komponente i dodeljuju se od strane Twitter-a na Twitter naloge lica na koje se podaci odnose. Ako lice na koje se podaci odnose aktivira jedno od Twitter dugmića koji su integrisani na našoj veb stranici, podaci i informacije koji su preneti sa njim se dodeljuju ličnom Twitter korisničkom nalogu lica na koje se podaci odnose i Twitter ih čuva i obrađuje.

Twitter uvek dobija informacije putem Twitter komponente da je lice na koje se podaci odnose posetilo našu veb stranicu ako je lice na koje se podaci odnose istovremeno prijavljeno na Twitter-u u trenutku pristupa našoj veb stranici; to se dešava bez obzira da li osoba klikne na Twitter komponentu ili ne. Ako takve informacije nisu predviđene da budu prenete Twitter-u od strane lica na koje se podaci odnose, ono može da spreči prenos tako što će se odjaviti sa svog Twitter  naloga pre nego što uđe na našu stranicu.

Primenljiva politika privatnosti Twitter-a je dostupna na: https://twitter.com/privacy?lang=en .

 1. Politika privatnosti pri upotrebi newsletter-a putem Mailchimp-a

Mi šaljemo newsletter-e, e-mailove i ostala elektronska obaveštenja sa reklamnim informacija (nadalje „newsletter-i“ ) samo sa pristankom primaoca ili uz zakonsku dozvolu.

Dvostruki opt-in i prijavljivanje. Registracija za naše newsletter-e se događa putem takozvane dvostruke opt-in procedure. Ovo znači da ćete primiti e-mail nakon što se ulogujete  kojim se traži potvrda vaše registracije. Ova potvrda je neophodna da niko drugi ne bi mogao da se prijavi sa spoljne e-mail adrese. Registracije za newsletter se obavljaju kako bi mogli da dokažemo da je registracioni postupak u skladu sa zakonskim okvirima. Ovo uključuje obrađivanje podataka prijavljivanja i vremena potvrđivanja, kao i IP adresu. Takođe, promene na vašim podacima obrađenim putem MailChimp-a će biti zabeležene.

Korišćenje usluge isporuke pružaoca „MailChimp“. Newsletter-i se distribuiraju putem MailChimp-ove mailing list platforme Rocket Science Group, LLC, 675 Ponce De Leon Ave. NE # 5000, Atlanta, GA 30308, SAD. E-mail adrese naših primaoca newsletter-a i lica povezanih sa njima

Dodatne informacije opisane u ovom dokumentu se čuvaju na MailChimp-ovim serverima u Sjedinjenim Američkim Državama. MailChimp koristi ove informacije da bi slao i evaluirao newsletter-e u naše ime. Osim toga, MailChimp može da na osnovu svojih informacija koristi ove podatke u svrhu optimizacije ili poboljšanja sopstvenih usluga, tj. za tehničku optimizaciju slanja i prezentacije biltena ili za ekonomske svrhe kako bi odredili iz kojih zemalja dolaze primaoci.

MailChimp ne koristi podatke primaoca naših newsletter-a kako bi slao biltene samostalno, niti ih prenosi dalje trećim stranama. Mi imamo poverenja u pouzdanost, IT i sigurnost podataka MailChimp-a. MailChimp je SAD-EU „Privacy Shield“ verifikovan i obavezan  je da poštuje EU pravila o privatnosti.

Osim toga, zaključili smo i ugovor o obradi podataka sa MailChimp-om. Ovo je ugovor u kom se MailChimp obavezuje da čuva privatnost naših korisnika, da obrađuje podatke u naše ime u skladu sa svojom politikom privatnosti, i naročito da ih ne otkrije trećim stranama. Možete videti politiku privatnosti MailChimp-a ovde: https://mailchimp.com/legal/privacy/.

Statističko istraživanje i analize: Newsletter-i sadrže takozvani „web beacon“, tj. datoteku veličine piksela koja se preuzima sa servera MailChimp-a kada se newletter otvori. Tokom ovog postupka, prikupljaju se tehničke informacije, kao što su informacije o pretraživaču i vašem sistemu, kao i vaša IP adresa i vreme preuzimanja. Ove informacije se koriste za poboljšanje tehničkih performansi usluga na osnovu specifikacija ili ciljnih grupa i njihovih čitalačkih navika, na osnovu njihovih lokacija (na osnovu IP adrese) ili vremena pristupa.

Statistička istraživanja takođe obuhvataju utvrđivanje toga da li su newsletter-i otvoreni, kada će biti otvoreni i koji linkovi će biti kliknuti. Zbog tehničkih razloga, ove informacije mogu biti dodeljene pojedinačnim primaocima newsletter-a. Međutim, nije ni naša niti MailChimp-ova želja da posmatramo pojedinačne korisnike. Evaluacije nam služe za prepoznavanje čitalačkih navika naših korisnika i za prilagođavanje našeg sadržaja njima ili za slanje različitog sadržaja u odnosu na interesovanja naših korisnika.

Postoje slučajevi u kojima usmeravamo primaoce newletter-a na veb stranice MailChimp-a, tj. naš newsletter sadrži link preko kog primaoci newletter-a mogu da preuzmu newletter online (npr. u slučaju problema sa prikazivanjem u e-mail programu). Osim toga, primaoci newletter-a mogu naknadno da isprave svoje podatke, kao što je e-mail adresa. Isto tako, politika privatnosti MailChimp-a je dostupna samo na njihovoj veb stranici. U tom smislu, ukazali smo na upotrebu MailChimp kolačića na veb stranici, a  samim tim i na obradu podataka o ličnosti od strane MailChimp-a, njihovih partnera i korišćenih pružalaca usluga (npr. Google Analitika). Nemamo uticaj na ovo prikupljanje podataka. Više informacija se može naći u politici privatnosti MailChimp-a.

Raskid/Opoziv: Možete otkazati primanje našeg newletter-a bilo kad, tj. opozvati vaš pristanak. U isto vreme, vaš pristanak za slanje putem MailChimp-a i statističke analize prestaje. Poseban opoziv putem MailChimp-a ili statističke evaluacije nažalost nije moguć. Link za otkazivanje newletter-a se može naći na kraju svakog newletter-a.

 1. Politika privatnosti pri upotrebi Hotjar-a

Ova veb stranica koristi funkcije veb usluge Hotjar, kojim upravlja Hotjar Ltd. Hotjar Ltd. je evropska kompanija registrovana na Malti. Hotjar koristi kolačiće. To su tekstualne datoteke koje se pohranjuju na vašem kompjuteru i koje dozvoljavaju korisnicima analizu vašeg korišćenja veb stranice. Informacije generisane od strane kolačića o vašoj upotrebi ove veb stranice se uglavnom prenose na Hotjar-ov server i tu se čuvaju.

Možete odbiti korišćenje Hotjar-a. Uputstva su dostupna na: https://www.hotjar.com/opt-out .

 1. Politika Privatnosti pri Upotrebi Sumo.com

Ova veb stranica takođe koristi SumoMe, koji je omogućio Sumo Group Inc. (1305 E. 6th St 3, Austin, TX 78702, SAD) za svrhe analize veb stranica. Ako pretraživač to dozvoljava, kolačići će biti pohranjeni na posetiočevom kompjuteru. Tokom korišćenja ove veb stranice, podaci o aktivnosti korišćenja mogu biti preneti i pohranjeni na servere Sumo Group Inc. Ako je to neophodno po zakonu ili za obradu podataka od strane trećih lica, Sumo Group Inc. može da otkrije informacije trećim stranama. Da bi sprečili prikupljanje, prenošenje i obradu podataka o upotrebi, ponašanju, IP adrese, itd. ,možete deaktivirati Java Script na Vašem pretraživaču ili koristiti alatku poput „NoScript“. Više informacija o politici privatnosti pri upotrebi SumoMe možete naći na: http://www.appsumo.com/privacy/.

 1. Politika Privatnosti pri Upotrebi Zendesk-a

Koristimo Zendesk-ov tiket (eng. ticket) sistem da obradimo dostavljene probleme i poruke. Ove usluge su omogućene od strane Zendesk, Inc., 989 Market Street # 300, San Francisco, CA 94102, SAD.

Naglašavamo da mi kao provajder stranica nismo svesni sadržine prenesenih podataka i njihovoj upotrebi od strane Zendesk-a. Za više infromacija, pogledajte Zendesk-ovu politiku privatnosti na: http://www.zendesk.com/company/privacy.

Takođe možete da kontaktirate Zendesk-ovo Lice za zaštitu podataka o ličnosti na odeljku privatnost na zendesk.com.

 1. Zakonski osnovi za obradu podataka

Član 12. stav 1 tačka (1) Zakona o zaštiti podataka o ličnosti služi našoj kompaniji kao pravni osnov za radnje obrade za koje dobijamo pristanak za konkretne svrhe obrade. Ako je obrada ličnih podataka neophodna za ispunjenje ugovora u kom je zainteresovano lice jedna od strana, kao što je slučaj, na primer, u sa radnjama obrade neophodnim za snabdevanje robom ili za pružanje bilo koje usluge ili protiv-usluge, obrada će biti zasnovana na članu 12. stav 1 tačka (2) Zakona o zaštiti podataka o ličnosti. Isto važi za radnje obrade koje su neophodne za izvršenje predugovornih obaveza, na primer u slučaju upita o našim proizvodima ili uslugama. Ako je naša kompanija pod zakonskom obavezom koja zahteva obradu ličnih podataka, kao što je ispunjenje poreskih obaveza, obrada je zasnovana na članu 6. stav 1 tačka (3) Zakona o zaštiti podataka o ličnosti. U retkim slučajevima, obrada ličnih podataka može biti obavezna za zaštitu vitalnih interesa lica na koje se podaci odnose ili drugog fizičkog lica. Ovo će biti slučaj, na primer, ako posetilac u našim prostorijama bude povređen i njegovo ili njeno ime, godište, zdravstveno osiguranje ili neka druga vitalna informacija će morati da bude prosleđeno doktoru, bolnici ili trećoj strani. Onda će obrada biti zasnovana na članu 6. stav 1 tačka (4) Zakona o zaštiti podataka o ličnosti. Konačno, radnje obrade mogu biti zasnovane i na članu 6. stav 1 tačka (6) Zakona o zaštiti podataka o ličnosti. Radnje obrade koje nisu obuhvaćene nijednim gorenavedenim zakonskim osnovom su zasnovane na ovom zakonskom osnovu ako je obrada neophodna za zaštitu legitimnih interesa naše kompanije ili treće strane, osim ako interesi, osnovna prava i osnovne slobode lica na koje se podaci odnose pretežu.

 1. Legitimni interesi rukovaoca ili treće strane pri obradi podataka

Legitiman interes pri obrada podataka, u smislu člana 12. stav 1 tačka (6) Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, predstavlja pravni osnov za obavljanje našeg posla u korist svih naših zaposlenih i naših akcionara.

 1. Period čuvanja podataka o ličnosti

Kriterijum za određivanje perioda čuvanja podataka o ličnosti jesu zasnovani na odgovarajućim zakonskim periodima čuvanja. Nakon proteka roka, odgovarajući podaci će rutinski biti obrisani, ako više nisu potrebni za ispunjenje ili zaključenje ugovora.

 1. Zakonske ili ugovorne odredbe o davanju ličnih podataka; Nužnost zaključivanja ugovora; Obaveza lica na koje se podaci odnose da pruži podatke o ličnosti; moguće posledice nepružanja

Potvrđujemo da je pružanje ličnih podataka delom propisano zakonom (npr. poreski propisi) ili može biti rezultat ugovornih odredbi (npr. informacije o ugovornoj strani). Povremeno može biti neophodno za zaključenje ugovora da nam lice na koje se podaci odnose pruži podatke o ličnosti koje mi zatim moramo da obradimo. Na primer, lice na koje se podaci odnose je obavezno da nam pruži svoje lične informacije kada naša kompanija sa njim zaključuje ugovor. Nepružanje ličnih podataka će značiti da ugovor sa licem na koje se podaci odnose ne može biti zaključen. Pre nego što lice na koje se podaci odnose pruži bilo koje podatke o ličnosti, to lice mora da kontaktira nekog od naših zaposlenih.

 1. Postojanje automatskog donošenja odluka

Kao odgovorna kompanija, suzdržavamo se od automatskog donošenja odluka ili profilisanja.