Opšti uslovi poslovanja

1. Definicije

Investitor znači svako fizičko ili pravno lice koje je prihvatilo ove OUP prilikom registracije na Platformi.
Kampanja znači bilo koja crowdinvesting kampanja Kompanije objavljena na Platformi na osnovu koje Investitor i ostali investitori upućuju Kompaniji ponudu za odobravanje zajma u skladu sa odredbama Ugovora o zajmu.
Kompanija znači društvo sa ograničenom odgovornošću koje je objavilo svoju Kampanju na Platformi i kom Investitor upućuje ponudu za odobravanje zajma u skladu sa odredbama Ugovora o zajmu.
Maksimalni iznos zajma znači maksimalni novčani iznos ukupnog iznosa svih zajmova u okviru konkretne Kampanje Kompanije.
Minimalni iznos zajma znači minimalni novčani iznos ukupnog iznosa svih zajmova u okviru konkretne Kampanje Kompanije, koji je neophodan da bi Kampanja bila uspešna.

 

Operator Platforme znači privredno društvo, definisano u članu 2. OUP.
OUP znači ovi Opšti uslovi poslovanja.
Platforma znači Ventu.rs platforma dostupna na https://ventu.rs/.
Račun znači dinarski račun otvoren kod banke u Republici Srbiji koji je Investitor registrovao na Platformi prilikom otvaranja naloga (ili na drugi račun naveden kao račun Investitora prilikom ažuriranja naloga na Platformi) ili koji je naveden na upisnici za učestvovanje u Kampanji.
Ugovorne strane znači Operator Platforme i Investitor.
Ugovor o zajmu znači ugovor o zajmu koji zaključuju Investitor i Kompanija, čiji nacrt je objavljen na Platformi u okviru Kampanje.

 

2. Podaci o Operatoru Platforme

Operator Platforme je BDO Ventures d.o.o., društvo sa ograničenom odgovornošću, osnovano u skladu sa zakonima Republike Srbije, sa sledećim osnovnim podacima:

Poslovno ime:               [BDO Ventures d.o.o. Beograd-Stari Grad]

Sedište:                        [Beograd-Stari Grad]

Matični broj:                 [21604577]

PIB:                             [112085821]

Registrovana delatnost: [Konsultantske aktivnosti u vezi s poslovanjem i ostalim upravljanjem]

Telefon:                        [+381 64 8 23 23 27]

Email:                          [info@ventu.rs]

3.        Predmet i važenje OUP

Ovi OUP predstavljaju pravno obavezujući ugovor između Ugovornih strana i propisuju uslove korišćenja Platforme, kao i međusobna prava i obaveze Ugovornih strana u vezi sa posredovanjem Operatora Platforme između Investitora i Kompanije.

Ovi OUP se ne primenjuju na Ugovore o zajmu koje zaključuju direktno Investitor i Kompanija i koji predstavljaju ugovorni osnov crowdinvesting-a i Operator Platforme ne odgovara za obaveze Kompanije prema Investitoru. Za više informacija o crowdinvesting-u pogledati priručnik dostupan ovde .

Investitor neopozivo izjavljuje da ima pravni kapacitet i punu poslovnu sposobnost da se saglasi sa ovim OUP i time zaključi ugovor sa Operatorom Platforme, kao i da prihvatanjem ovih OUP klikom na odgovarajuće dugme na Platformi potvrđuje da je pročitao, razumeo i prihvatio ove OUP. Investitor takođe potvrđuje da ima punu poslovno sposobnost da zaključi Ugovor o zajmu i da je u stanju da izvršava svoje obaveze po osnovu istog.

Operator Platforme zadržava pravo da u bilo kom trenutku izmeni ili dopuni ove OUP i takve promene stupaju na snagu danom objave na Platformi. Pristupanje Platformi ili dalje korišćenje sadržaja iste nakon izmena ili dopuna OUP smatraće se pristankom na takve izmenjene ili dopunjene OUP.

Operator Platforme zadržava pravo da u bilo kom trenutku i bez prethodne najave izmeni, dopuni ili ukine bilo koji deo svog poslovanja, što uključuje i Platformu, odnosno bilo koji njen deo, servis, podstranicu ili uslugu koje se pružaju putem Platforme. Predmetno pravo uključuje, ali se ne ograničava na promenu vremena dostupnosti, sadržaja, dostupnosti novih podataka, načina prenosa, kao i prava na pristup ili korišćenje Platforme.

Investitor je dužan da koristi Platformu u skladu sa pozitivnim propisima i opštim moralnim i etičkim načelima i Operator Platforme ima pravo da u svakom trenutku vrši kontrolu sadržaja Platforme kako bi osigurao poštovanje ovih OUP i pozitivnih propisa.

4. Registracija Investitora

Za korišćenje sadržaja Platforme i usluga Operatora Platforme, Investitor se prijavljuje pomoću adrese/sedišta, JMBG/matičnog broja, PIB-a i podataka o zastupniku (ukoliko je primenjivo), Računa, e-maila, lozinke i drugih podataka koji se navode u postupku registracije.

Investitor se obavezuje da redovno ažurira svoje podatke na Platformi uključujući ali ne ograničavajući se na informacije o Računu.

Investitor se obavezuje da navede tačne, potpune i važeće podatke u postupku registracije i prilikom popunjavanja ličnog profila na Platformi, kao i prilikom svakog narednog ažuriranja naloga na Platformi.

Investitor potvrđuje da je rezident Republike Srbije u smislu deviznih propisa Republike Srbije i da će za potrebe ulaganja u određenu Kompaniju putem Platforme vršiti uplate isključivo sa računa otvorenog kod banke u Republici Srbiji.

Investitor potvrđuje da je upoznat sa činjenicom da u postupku registracije nije dozvoljeno korišćenje imena, nadimaka i naziva koji su u vlasništvu trećih lica, imena javnih lica, nezakoniti, štetni, preteći, koji zlostavljaju, uznemiruju, kleveću ili su na bilo koji način štetni deci i maloletnicima. U slučaju kršenja ovih pravila Operator Platforme ima pravo na  deaktivaciju ili brisanje naloga Investitora.

Operator Platforme zadržava pravo da odbije registraciju, kao i da ukine ili uskrati mogućnost daljeg korišćenja naloga Investitora u slučaju kršenja ovih OUP ili ometanja rada Platforme.

Investitor je dužan da se brine o sigurnosti svoje korisničke lozinke. Operator Platforme ne odgovara za slučajeve zloupotrebe korisničke lozinke, ali će odmah nakon što Investitor prijavi zloupotrebu postupiti u cilju zaštite prava Investitora. Prijavu zloupotrebe Investitor može izvršiti putem e-maila, na adresu info@ventu.rs.

Investitor je lično odgovoran za svoju interakciju i komunikaciju sa ostalim investitorima, korisnicima Platforme i Kompanijama, te prihvata da takva interakcija i komunikacija nema poverljiv sadržaj, i u skladu sa tim Operator Platforme ima pravo, ali ne i obavezu, da nadzire komunikaciju među korisnicima Platforme.

Administratori i moderatori Platforme nisu ni u kom pogledu odgovorni za podatke koje Investitor objavljuje i imaju pravo da brišu, promene ili premeste svaki sadržaj Platforme po sopstvenom nahođenju i bez prethodne najave.

Svi eventualni sporovi nastali iz međusobnih odnosa Investitora i Kompanija i/ili ostalih korisnika Platforme rešavaju se isključivo između tih strana i Operator Platforme ne odgovora za bilo kakvu štetu koja bi mogla da nastane kao posledica takvih odnosa.

5. Kampanja i uplate zajma

Operator Platforme stavlja Investitoru Platformu na raspolaganje radi razmatranja objavljenih Kampanja i upućivanja ponuda za zaključenje Ugovora o zajmu sa određenom Kompanijom.

Period trajanja Kampanje, Minimalni iznos zajma, Maksimalni iznos zajma, iznos kamata i bonusa kao i svi ostali uslovi Ugovora o zajmu posebno su određeni za svaku Kampanju i objavljeni na Platformi.

Investitor upućuje Kompaniji ponudu za zaključenje Ugovora o zajmu uplatom iznosa zajma na namenski račun Kompanije. Sredstva zajma će biti stavljena na raspolaganje Kompaniji tek po okončanju Kampanje, pod uslovom da je ista proglašena uspešnom.

Kampanja se smatra uspešnom ukoliko je nakon njenog isteka dostignut Minimalni iznos zajma. U tom slučaju, sredstva zajma se isplaćuju Kompaniji.

  • Kampanja se smatra neuspelom ukoliko po isteku Kampanje Kompanija nije prikupila Minimalni iznos zajma. U ovom slučaju, iznos zajma se vraća Investitoru bez kamate uplatom na Račun. Zajmodavac neće snositi nikakve troškove povraćaja sredstava, već će iste nadoknaditi Operator Platforme.
  • Ukoliko iz bilo kog zakonom propisanog razloga iznos zajma padne ispod Minimalnog iznosa zajma nakon proglašenja Kampanje uspelom, iznos zajma se vraća Investitoru na način opisan u članu 5.

Investitor prihvatanjem ovih OUP daje nalog Operatoru Platforme da ga zastupa pred bankom u procesu isplate sredstava zajma Kompaniji, kao i u slučaju povraćaja zajma Investitoru. Ukoliko dođe do povraćaja zajma, sredstva će biti isplaćena Investitoru u roku od 10 radnih dana od kako bude obavešten da je Kampanja proglašena neuspešnom.

6.        Ulaganje u Kompaniju i informacije o riziku

Investitor ulaže u Kompaniju odobravanjem subordiniranog zajma, pod uslovima dogovorenim u Ugovoru o zajmu i sva prava Investitora po osnovu ovog ugovora Investitor ostvaruje samostalno i direktno od Kompanije. Radi izbegavanja sumnje, usluge Operatora Platforme ne obuhvataju staranje o zaštiti prava Investitora po osnovu Ugovora o zajmu i izvršenju obaveza Kompanije po osnovu navedenog ugovora.

Operator Platforme ne odgovara za podatke o Kompaniji objavljene na Platformi koji podaci su informativnog karaktera i zasnovani na ranijem učinku Kompanije. Iz informacija o prethodno ostvarenim prihodima Kompanije ne mogu se izvući pouzdani zaključci o budućim prihodima Kompanije. Procene u vezi sa razvojem Kompanije i potencijalnim prinosom Investitora po osnovu Ugovora o zajmu su približne procene sastavljene u trenutku pripreme Kampanje i nisu pouzdan pokazatelj stvarnih budućih performansi Kompanije i prinosa Investitora. Visina mogućeg ostvarenja prihoda je u direktnoj korelaciji sa visinom rizika potpunog gubitka uloženih sredstava. Prinos od zajma takođe zavisi od trajanja Ugovora o zajmu, kao i od naknada, troškova i poreza koji mogu biti naplaćeni u vezi sa istim.

Platforma ne sadrži ponudu ili zahtev za sticanje udela u kapitalu Kompanije, prava učešća u Kompaniji ili bilo kojih drugih hartija od vrednosti ili sličnih vidova finansiranja. Svaki objavljeni datum i/ili rok služi isključivo u svrhu generalnog informisanja.

Operator Platforme ne pruža usluge investicionog savetovanja, niti bilo koje druge investicione usluge, savete ili preporuke. Investitor samostalno donosi odluku o ulaganju u određenu Kompaniju, te Operator Platforme ne odgovara za investicionu odluku koju Investitor donese na osnovu informacija objavljenih na Platformi. Operator Platforme takođe ne vrši usluge poreskog ili pravnog savetovanja, kao ni platne usluge. Svaka odluka o ulaganju zahteva individualno prilagođavanje pojedinačnim okolnostima i potrebama Investitora. Informacije na internet stranici ne zamenjuju konsultacije sa investicionim i poreskim savetnikom

Investitor je upoznat sa činjenicom da pored potencijalnog profita, investicija sa sobom nosi i određene rizike, uključujući i mogućnost potpunog gubitka uloženog iznosa, kao i da u interesu diversifikacije rizika, treba da ulaže samo iznose novca koji mu u bliskoj budućnosti nisu potrebni niti očekuje da budu likvidni. Investitor ovim potvrđuje da je spreman na potencijalni gubitak celokupnog uloženog iznosa i da nije ekonomski zavisan od eventualnog prihoda koji bi ostvario po osnovu investicije u Kompaniju.

Investitor je svestan da ulaganjem u Kompaniju može da dođe do sledećih rizika:

Rizik od insolventnosti: rizik od nelikvidnosti Kompanije redovno dovodi do totalnog gubitka investicije.

Rizik od malverzacija: rizik da u Kompaniji može doći do krivičnih dela zaposlenih i/ili drugih organa. Malverzacije mogu direktno ili indirektno naštetiti Kompaniji i čak dovesti do insolventnosti iste.

Klasterski rizik: rizik koji može da nastane u slučaju nedostatka ili neznatne diversifikacije portfelja. Stoga se ne preporučuje ulaganje u samo nekoliko Kampanja.

Otežano ustupanje: Pod ovim se podrazumeva da su Ugovori o zajmu prenosivi samo pod određenim uslovima i da uglavnom ne postoji tržišna vrednost istih.

7. Provizija Operatora Platforme

Investitor duguje Operatoru Platforme proviziju za obračun i obradu bonusa koji Investitor može da ostvari po osnovu Ugovora o zajmu, pod uslovom da je ostvario pravo na bonus u skladu sa Ugovorom o zajmu.

Visina provizije Operatora Platforme za obračun i obradu bonusa zavisi od visine bonusa, odnosno obračunati bonus će biti umanjen za iznos provizije Operatora Platforme u visini od 15% bonusa izraženog u bruto iznosu pre odbitka takve provizije.

U pojedinim slučajevima određenim u Ugovoru o zajmu, Investitor može da ostvari i pravo na naknadu za prevremenu otplatu zajma, u kom slučaju će Operatoru Platforme pripasti i pravo na proviziju za obračun i obradu takve naknade.

Visina provizije za Operatora Platforme obračun i obradu naknade za prevremenu otplatu zajma zavisi od visine naknade za prevremenu otplatu zajma, odnosno obračunata naknada će biti umanjena za iznos takve provizije u visini od 15% od naknade izražene u bruto iznosu pre odbitka takve provizije.

Operator Platforme naplaćuje navedene provizije od Kompanije, a na teret Investitora, te se Investitor izričito saglašava da Kompanija, pri isplati obračunatog bonusa, odnosno naknade za prevremenu otplatu zajma, umanji iznos bonusa/naknade u visini odgovarajuće provizije i isplati takvu proviziju direktno Operatoru Platforme.

8. Autorska prava

Operator Platforme zadržava autorska prava na autorskim delima čiji su autori Operator Platforme i njeni zaposleni ili treća ovlašćena lica (posebno autorska prava na ugovorima, ponudama, izveštajima, analizama, ekspertskim mišljenjima, planovima organizacije, programima, opisima usluga, nacrtima, obračunima, crtežima, nosiocima podataka itd.). U toku trajanja OUP i po njegovom prestanku, navedena autorska dela će biti korišćena isključivo u svrhe obuhvaćene OUP-om.

Investitor nema pravo da bez izričitog pristanka Operatora Platforme umnožava i/ili rastura autorska dela. U slučaju nedozvoljenog umnožavanja/rasturanja autorskog dela isključuje se svaki vid odgovornosti Operatora Platforme prema trećim licima – naročito u pogledu ispravnosti sadržaja autorskog dela.

Ukoliko Investitor prekrši navedenu odredbu, Operator Platforme ima pravo da pre isteka OUP iste raskine i da istakne sve zahteve koji mu po zakonu pripadaju, naročito da zahteva uzdržavanje od daljih smetnji i naknadu štete.

9. Ograničenje odgovornosti

Operator Platforme deluje kao posrednik između Investitora i Kompanije i ni na koji način neće biti odgovoran za neispunjenje bilo koje od obaveza koje nastaju po osnovu Ugovora o zajmu.

Operator Platforme ne preuzima odgovornost za direktne, indirektne, slučajne ili posledične štete nastale zbog pristupa ili upotrebe Platforme, kao ni za izgubljenu dobit koja može nastati pristupanjem ili upotrebom Platforme (uključujući i računarske viruse i slične opasnosti).

Investitor koristi Platformu isključivo na sopstvenu odgovornost i Operator Platforme kao i treća lica povezana sa njim, ne garantuju ni na koji način da upotreba Platforme neće biti prekinuta i/ili da neće biti bez poteškoća u radu.

Platforma sadrži i dokumente, podatke, informacije kao i linkove ka drugim Internet stranicama trećih lica koje će se, u opsegu u kojem je to potrebno i moguće, kao takve označavati. Operator Platforme nema nadzor nad navedenim dokumentima, podacima, informacijama ili drugim Internet stranicama te se u potpunosti odriče svake odgovornosti, uključujući ali ne ograničavajući se na tačnost, potpunost i dostupnost sadržaja na Internet stranicama trećih lica. Operator Platforme se odriče svake odgovornosti zbog bilo kog sadržaja prikazanog na takvim stranicama trećih lica, kao i zbog eventualnih proizvoda ili usluga koje Investitor stekne putem takvih trećih stranica. Neće se smatrati da su takva treća lica na bilo koji način povezana sa Operatorom Platforme samo zbog postojanja veze sa Platformom.

Sve objave, poruke, tekstovi, prikazi, fotografije, video snimke i drugi materijali i ostali sadržaj objavljeni na Platformi isključiva su odgovornost lica od koga je takav sadržaj potekao. Operator Platforme ne daje nikakve garancije  u pogledu tačnosti, potpunosti ili autentičnosti takvog sadržaja.

Investitor je odgovoran za svaku štetu koju je Operator Platforme ili bilo koji drugi korisnik Platforme pretrpeo, a koja je nastala zbog toga što je Investitor (ili bilo koje lice koje koristi nalog Investitora sa ili bez znanja Investitora):

  • koristio Platformu na prevaran način;
  • prekršio odredbe ovih OUP;
  • koristio Platformu na način koji prouzrokuje gubitak ili štetu Operatoru Platforme ili drugom korisniku Platforme.

Odgovornost Ugovornih strana za povredu obaveza po OUP ograničena je na nameru i krajnju nepažnju i na naknadu obične štete.

Investicije predstavljene na Platformi su nezakonite u nekim državama ili su podložne strožim zakonskim uslovima u odnosu na ulaganje u Republici Srbiji. Iz tog razloga, lica koja potiču iz drugih zemalja ne mogu pristupiti Platformi i / ili ulagati u Kampanje. Svi zahtevi za podnošenje ponuda Kompaniji upućeni su isključivo licima sa registrovanim prebivalištem/sedištem u Republici Srbiji. Pristupanjem Platformi, Investitor potvrđuje da se upoznao sa ovom izjavom o odricanju odgovornosti i da je istu prihvatio, kao i da se informisao o svim zakonskim ograničenjima, te da mu pristup Platformi i ulaganje u Kampanje nije ograničeno ili zabranjeno. Takođe, Investitor potvrđuje da ne čini sadržaj Platforme dostupnim licima koja nisu ovlašćena za pristup istoj.

10. Čuvanje tajna / Zaštita podataka

Operator Platforme prikuplja određene podatke Investitora koji će se obrađivati u skladu sa važećim zakonima i koji podležu Politici privatnosti koja je dostupna ovde . Operator Platforme naglašava da nije odgovoran za obaveze Kompanije koje ona ima po svim zakonima i propisima, uključujući ali ne ograničavajući se na propise koji uređuju zaštitu podataka o ličnosti.

Operator Platforme može sve podatke o Investitoru do kojih dođe usled korišćenja Platforme od strane Investitora da saopšti banci, svojim nalogoprimcima i zastupnicima čije usluge koristi radi omogućavanja rada Platforme.

Investitor je dužan da čuva kao poslovnu tajnu sve informacije o Kompaniji koje su na Platformi obeležene kao poverljive, kao i informacije i dokumentaciju koji su mu prosleđeni u toku trajanja Kampanje i/ili Ugovora o zajmu (osim podataka ili dokumenata koje privredni registar objavljuje u okviru godišnjih finansijskih izveštaja Kompanije).

Upotreba sadržaja Platforme (poput preuzimanja, čuvanja ili druge reprodukcije ili distribucije tekstova, slika i drugih sadržaja) zahteva prethodnu saglasnost Operatora Platforme.

11. Završne odredbe

Ugovorne strane će nastojati da sve sporove reše sporazumnim putem, a sporovi između Operatora Platforme i Investitora će se rešavati pred stvarno nadležnim sudom u Beogradu.

Na ove OUP primenjuju se odredbe srpskog materijalnog prava.

U slučaju prvobitne ili naknadne delimične ili potpune nepunovažnosti ili ništavosti pojedinih odredbi ovih OUP, bez obzira na pravni uzrok, na snazi će ostati delovi koji su punovažni odnosno nisu nemogući. Strane se obavezuju da će nevažeće/ništave odredbe zameniti novim punovažnim odredbama koje najbliže odgovaraju ekonomskoj svrsi nevažećih/ništavih odredbi.